อะไรที่ไม่เป็นอารมณ์ของโลภะ


  สิ่งที่อกุศล คือ โลภะ ไม่สามารถที่จะติดข้องได้ หรือเป็นอารมณ์ได้ มีอยู่ ๙ อย่าง เรียกว่า นวโลกุตตรธรรม คือ นิพพาน โลภะไม่สามารถต้องการนิพพานได้เลย  ไม่โอกาสจะเฉียดใกล้นิพพานได้ เพราะว่าเป็นลักษณะที่ตรงกันข้าม

  ผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรม มีนิพพานเป็นอารมณ์ เป็นพระอริยบุคคล คือ โลกุตตรจิต ๘ ประเภท คือ โสตาปัตติมรรคจิต โสตาปัตติผลจิตของพระโสดาบัน สกทามิมรรคจิต สกทามิผลจิตของพระสกทามีบุคคล อนาคามิมรรคจิต อนาคามิผลจิตเป็นจิตของพระอนาคามีบุคคล  อรหันตมรรค จิต อรหัตผลจิตเป็นจิตของพระอรหันต์ ขณะใดที่กำลังประจักษ์แจ้งนิพพาน ขณะนั้นเป็นโลกุตตรจิต เป็นจิตที่เหนือระดับของโลก เพราะว่าโลกเกิดดับ แต่นิพพานไม่เกิดดับ

  เพราะฉะนั้นจิตที่ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพาน เป็นจิตซึ่งรู้สภาพของสิ่งที่เกิดดับ โลภะไม่มีโอกาสที่จะมีนวโลกุตตรธรรม ๙ เป็นอารมณ์

     นอกจากนั้นแล้วทุกอย่างเป็นอารมณ์ของโลภะได้ 


  หมายเลข 4726
  18 ก.ค. 2558