อะไรที่ไม่เป็นอารมณ์ของโลภะ


      สิ่งที่อกุศล คือ โลภะ ไม่สามารถที่จะติดข้องได้ หรือเป็นอารมณ์ได้ มีอยู่ ๙ อย่าง เรียกว่า นวโลกุตตรธรรม คือ นิพพาน โลภะไม่สามารถต้องการนิพพานได้เลย ไม่โอกาสจะเฉียดใกล้นิพพานได้ เพราะว่าเป็นลักษณะที่ตรงกันข้าม

      ผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรม มีนิพพานเป็นอารมณ์ เป็นพระอริยบุคคล คือ โลกุตตรจิต ๘ ประเภท คือ โสตาปัตติมรรคจิต โสตาปัตติผลจิตของพระโสดาบัน สกทามิมรรคจิต สกทามิผลจิตของพระสกทามีบุคคล อนาคามิมรรคจิต อนาคามิผลจิตเป็นจิตของพระอนาคามีบุคคล อรหันตมรรค จิต อรหัตผลจิตเป็นจิตของพระอรหันต์ ขณะใดที่กำลังประจักษ์แจ้งนิพพาน ขณะนั้นเป็นโลกุตตรจิต เป็นจิตที่เหนือระดับของโลก เพราะว่าโลกเกิดดับ แต่นิพพานไม่เกิดดับ

      เพราะฉะนั้นจิตที่ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพาน เป็นจิตซึ่งรู้สภาพของสิ่งที่เกิดดับ โลภะไม่มีโอกาสที่จะมีนวโลกุตตรธรรม ๙ เป็นอารมณ์

      นอกจากนั้น แล้วทุกอย่างเป็นอารมณ์ของโลภะได้


  หมายเลข 4726
  9 ม.ค. 2567