อุปักกิเลสสูตร


    อุปักกิเลสสูตร (สุญญตวรรค)

    เล่มที่ 23  พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒  ข้อ 439 หน้า124


    หมายเลข 3634
    4 ก.ย. 2555