สุปุพพัณหสูตร    สุปุพพัณหสูตร
      ว่าด้วยเวลาที่เป็นฤกษ์ดี เล่มที่ 34  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓  ข้อ 595 หน้า 591


    Tag  สุปุพพัณหสูตร
    หมายเลข 3635
    4 ก.ย. 2555