ตัณหาสูตร


    ตัณหาสูตร (ยมกวรรคที่ ๒) ว่าด้วยอวิชชาเป็นอาหารของภวตัณหา

    เล่มที่ 38  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ ข้อ 62 หน้า 201


    หมายเลข 3633
    4 ก.ย. 2555