กุมารลิจฉวีสูตร


    กุมารลิจฉวีสูตร (นีวรณวรรคที่ ๑) ว่าด้วยธรรมที่ให้ความเจริญอย่างเดียว

    เล่มที่ 36  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓  ข้อ 58 หน้า145


    หมายเลข 3632
    4 ก.ย. 2555