อรรถกถา กฬายมุฏฐิชาดก    กฬายมุฏฐิชาดก
    และอรรถกถา เล่มที่ 57  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๓  ข้อ 201 หน้า 146


    หมายเลข 3631
    4 ก.ย. 2555