อรรถกถา กฬายมุฏฐิชาดก    กฬายมุฏฐิชาดก
    และอรรถกถา เล่มที่ 57  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๓  ข้อ 201 หน้า 146


    หมายเลข 3631
    4 ก.ย. 2555    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari