กรรม ๑๒ (๙) กรรมมีอยู่ ผลของกรรมจักมี


    ประการที่ ๙. อตฺถิ กมฺมํ ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก  กรรมมีอยู่ ผลของกรรมจักมี 

    ได้แก่ กรรมที่ได้กระทำในปัจจุบัน ทำให้เกิดวิบากในอนาคต  ผลของกรรมจักมี  ได้แก่ ประเภทของครุกรรม กรรมหนักที่ได้กระทำแล้วในปัจจุบันชาตินี้  เพราะฉะนั้นผลของกรรมจักมี จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นในอนาคตแน่นอน


    หมายเลข 2352
    18 ส.ค. 2558