กรรม ๑๒ (๑๒) กรรมจักมี ผลของกรรมจักไม่มี


    ประการที่ ๑๒. ภวิสฺสติ กมฺมํ น ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก กรรมจักมี ผลของกรรมจักไม่มี คือ กรรมในอนาคตไม่ทำให้เกิดวิบากในอนาคต

    เห็นความต่างกันของกรรมแต่ละชนิด แต่ละประเภท แต่ละชีวิตในสังสารวัฏฏ์ไหม ที่ว่ากรรมอนาคตไม่ทำให้เกิดวิบากในอนาคต ผู้ที่เจริญกุศล รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ ไม่ทำให้เกิดวิบากในอนาคตหลังปรินิพพานแล้ว

    เพราะฉะนั้นก็เป็นกรรมจักมี ผลของกรรมจักไม่มี ไม่มีการสิ้นสุดกรรม และผลของกรรม ถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นรู้แจ้งสภาพธรรมที่กำลังเกิดขึ้นปรากฏตามความเป็นจริง


    หมายเลข 2355
    20 ธ.ค. 2566