กรรม ๓ กับ ชวนจิต ๗ ขณะ


    ถ้าจะแสดงถึงกรรมทั้ง ๓ นี้กับชวนจิต สงเคราะห์กรรม ๓ นี้กับชวนจิต  ๗ ขณะ ทิฏฐธัมมเวทนียกรรมเป็นชวนจิตดวงที่ ๑  เพราะเหตุว่าสามารถจะให้ผลเพียงในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้น  ถ้าชวนจิตดวงที่ ๑ ไม่ให้ผล ไม่เป็นทิฏฐธัมมเวทนียกรรม ก็จะไม่ให้ผลในชาติต่อๆไปเลย 

    สำหรับกรรมที่ ๒ คือ อุปปัชชเวทนียกรรม ได้แก่ กรรมที่จะทำให้ปฏิสนธิในชาติต่อไป  และให้ผลได้ในชาติต่อไป ได้แก่ ชวนจิตดวงที่ ๗

    อปรปริยายเวทนียกรรม ที่จะให้ผลได้ตลอดไปในชาติอื่นๆ ตราบเท่าที่ยังมีสังสารวัฏฏ์อยู่ ก็ได้แก่ ชวนจิตขณะที่ ๒ ถึงขณะที่ ๖


    หมายเลข 2427
    18 ส.ค. 2558