กรรม ๑๒ (๑๐) กรรมมีอยู่ ผลของกรรมจักไม่มี


    ประการที่ ๑๐. อตฺถิ กมฺมํ  น ภวิสฺสติ กมฺมวิปาโก  กรรมมีอยู่ ผลของกรรมจักไม่มี

    เป็นไปได้ไหมคะ  กรรมที่ทำในปัจจุบันชาตินี้ คือ กรรมมีอยู่  แต่ผลของกรรมจักไม่มี  เป็นไปได้ อย่างผู้ที่เจริญสมถภาวนาจนกระทั่งได้ฌานจิต  แต่ว่าฌานเสื่อม ก่อนจุติ ฌานจิตไม่เกิด ฌานนั้นไม่ได้ให้ผลในอนาคต เพราะฉะนั้นกรรมปัจจุบัน มี แต่ไม่ทำให้เกิดวิบากในอนาคต คือ กรรมมีอยู่ ผลของกรรมจักไม่มี


    หมายเลข 2353
    18 ส.ค. 2558