กรรม ๑๒ (๗) กรรมมีอยู่ ผลของกรรมมีอยู่


    โดยปริยายแห่งปฏิสัมภิทามรรค ท่านพระสารีบุตรจำแนกกรรมแม้อย่างอื่นไว้ ๑๒ ประการ คือ เป็นเรื่องของอโหสิกรรม คือกรรมที่ได้ทำแล้ว ๖ ประการ  และเป็นกรรมที่มีอยู่ คือ กรรมในปัจจุบันชาติอีก ๖ ประการ ได้แก่

    ประการที่ ๗. อตฺถิ กมฺมํ อตฺถิ กมฺมวิปาโก  กรรมมีอยู่ ผลของกรรมมีอยู่ คือ กรรมปัจจุบันทำให้เกิดวิบากในปัจจุบัน  

    อย่าคิดว่า กรรมจะไม่ให้ผล กรรมที่ได้กระทำแล้วให้ผลในปัจจุบันชาตินี้ก็ได้  เป็นกรรมในปัจจุบันชาติ ซึ่งให้ผลในปัจจุบันชาติได้


    หมายเลข 2350
    18 ส.ค. 2558