โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ - วันที่ 18 ก.ค. 2561