ฟังธรรมเพื่อที่จะรู้ว่า ไม่มีเรา พอ.6309


    แสงธรรม อย่างที่อาจารย์บอกว่า เวลาที่เจ็บปวดเป็นความคิด หมายความว่าอย่างไรครับ

    สุ. เป็นความคิดเรื่องศีรษะ เจ็บ คือ กำลังเจ็บ ลักษณะเจ็บมี คิดเรื่องศีรษะ เพราะเข้าใจว่ามีศีรษะไงคะ แล้วจริงๆ แล้ว เวลานี้ศีรษะอยู่ที่ไหน ไม่อย่างนั้นเราจะเรียนเรื่องจิตทีละ ๑ ขณะ นี่แสดงความชัดเจนว่า เมื่อเป็นสภาพธรรม ๑ ขณะ จะเป็นอะไร จะเป็นเราได้ไหม ไม่ได้เลยค่ะ ก็เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ดับไป แต่เพราะการเกิดดับอย่างรวดเร็ว ก็จำตั้งแต่เกิดมา พอเห็นก็ศีรษะของเรา พอกระทบสัมผัสตรงนี้ ก็ศีรษะของเรา แต่แข็งคือแข็ง และขณะนั้นจิตไม่ได้รู้แข็ง แต่กำลังเจ็บ เพราะฉะนั้นสภาพธรรมมีจริงๆ แต่ละขณะก็เป็นแต่ละขณะ แล้วก็ดับไปแล้วด้วย ฟังธรรมเพื่อที่จะรู้ว่า ไม่มีเรา มิฉะนั้นก็ยังมีศีรษะอยู่ ใช่ไหมคะ


    หมายเลข 12286
    7 พ.ย. 2564