สัตว์ในอบายภูมิมากมายเหตุใดจึงมีปฏิสนธิจิตเพียงประเภทเดียว พอ.5253


  วิชัย     ก็คิดว่า แม้ของกุศล เมื่อกุศลธรรมให้ผล ก็ยังมีปฏิสนธิจิตซึ่งต่างออกเป็นหลายอย่าง แต่เมื่อคิดถึงฝ่ายอกุศลกรรม เมื่อให้ผลไม่ว่าจะเป็นโลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นประเภทเดียว แต่ความวิจิตรของสัตว์ในอบายภูมิมากมาย แต่เหตุใดจึงให้มีปฏิสนธิจิตเพียงประเภทเดียว

  สุ.     ถ้าคิดถึงประเภทที่เป็นภูมิต่ำ ต่ำหมดเลย ไม่มีปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ และการอบรมเจริญกุศลก็ไม่ได้มากมายกว้างขวางอย่างผู้ที่เป็นผลของกุศลกรรม ซึ่งขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิด จะมีโสภณเจตสิกเกิดร่วมด้วย เป็นพื้นฐานของจิตที่สามารถทำให้กุศลเจริญขึ้น ก็ต่างๆกันไป

  วิชัย     ก็หมายความว่าถ้าเป็นอกุศลก็ให้ผลเหมือนๆกัน ในฝ่ายไม่ดี

  สุ.     ค่ะ เพียงเห็น เพียงได้ยิน เพียงได้กลิ่น จำกัดทุกอย่าง แม้แต่ในเรื่องของสติปัญญา หรือในเรื่องของกุศล


  หมายเลข 11918
  20 พ.ย. 2563  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari