เมื่อเป็นธาตุรู้น่าอัศจรรย์ไหม


      สุ. เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ไหมคะ ถ้าเป็นเราไม่น่าอัศจรรย์เลย แต่ถ้าเป็นธรรม หรือเป็นธาตุ มีปัจจัยจึงเกิด และต้องเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างอื่นไม่ได้ เมื่อเป็นธาตุรู้ สภาพรู้ เมื่อเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด เราจะรู้หรือไม่รู้ ไม่เป็นไร ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเพราะว่า ถ้าอวิชชาก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ แต่ถ้าเป็นปัญญาสามารถเข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏที่มีจริง ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ตั้งแต่เกิดจนตายทุกภพทุกชาติได้

      นี่เป็นเหตุที่เมื่อศึกษาธรรม ก็อย่าคิดเอง ปะปนศาสตร์นี้กับศาสตร์นั้น วิชานั้นกับวิชานี้ เพราะว่าวิชาอื่นไม่ใช่พระพุทธศาสนา ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้ ๓ ปิฎก และมีอรรถกถาจารย์ซึ่งได้รจนาคำอธิบายสืบทอดกันมา ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถจะเข้าใจว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไร และทรงแสดงพระธรรมเพื่อจะให้บุคคลอื่นมีความเข้าใจถูก เห็นถูก ตรงตามสภาพธรรมอย่างไร

      น่าอัศจรรย์ไหมคะ

      ที่มา ...

      พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ 248


  หมายเลข 11863
  10 ม.ค. 2567