ทำทาน -รักษาศีล -ไม่ได้ฟังธรรมที่ถูกต้องเกิดปัญญาได้หรือไม่ พอ.5244


  ดวงจันทร์     ถ้าเผื่อทำทาน แล้วรักษาศีล แล้วไม่ได้ฟังธรรมที่ถูกต้อง จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้หรือไม่

  สุ.     เกิดโดยตรงไม่ได้เลย  จากการอาศัยที่เข้าใจในเหตุผล เริ่มที่จะรู้ว่า กุศลดีกว่าอกุศล ก็เป็นความเห็นถูกระดับหนึ่ง และเมื่อมีศรัทธาขึ้น ทุกอย่างที่เป็นโสภณเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เห็นการที่ว่า ควรที่จะได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรม ก็จะมีการฟังธรรม  เพราะก่อนจะเกิดการฟังธรรม ก็ต้องมีการสะสมของกุศลประเภทอื่นด้วย

  ธิดารัตน์     ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรม ไม่มีปัญญา ก็ไม่สามารถละกิเลสใดๆได้เลย

  สุ.     ถึงพร้อมหรือเปล่าคะ หรือเพียงแต่ขณะนั้นอกุศลไม่เกิด

  ธิดารัตน์     เพราะแม้แต่กุศลขั้นฌาน ก็เพียงแค่ข่มไว้ได้นาน

  สุ.     ไม่ถึงพร้อมที่สามารถจะดับกิเลสได้

          ตอนนี้จะขอถาม มนสิการเป็นสิ่งที่มีจริงไหมคะ? เมื่อมีจริง เป็นปรมัตถธรรม เป็นปรมัตถธรรมอะไร เป็นเจตสิก

          เวลาที่อกุศลจิตเกิด เพราะอโยนิโสมนสิการ เพราะอวิชชาปิดบังไม่ให้รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่อกุศลจิตเกิด เจตสิกทั้งหมดที่เกิดร่วมด้วยเป็นอกุศล แม้มนสิการเจตสิกซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกประเภท แต่เวลาที่เกิดกับอกุศลจิต ก็เป็นอโยนิโสมนสิการ เท่านั้นเอง


  Tag  ปัญญา
  หมายเลข 11745
  8 พ.ย. 2562