เพื่อความเข้าใจอย่างมั่นคง ว่า ธรรม เป็น ธรรม ไม่ใช่เรา