เคารพจริง ๆ คือไม่เปลี่ยนคำที่ได้ทรงแสดง พอ.4240


  วิ.     เรียนถามท่านอาจารย์ สำหรับการที่จะเคารพในการเจริญกุศลธรรมคือยังไงครับ

  สุ.     ศึกษาด้วยความตรง ไม่เปลี่ยน ไม่เข้าใจผิด เมื่อธรรมเป็นอย่างนี้ ทรงแสดงความจริงอย่างนี้ แต่ถ้าประมาทก็คือว่าเข้าใจว่าตัวเองรู้ในสิ่งซึ่งผิดจากที่ได้ทรงแสดง

  วิ.     ฉะนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประมาทคือเข้าใจไม่ตรง

  สุ.     ไม่เคารพในธรรมด้วย

  วิ.     คือถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาในเบื้องต้น อาจจะยังความเข้าใจไม่เพียงพอ

  สุ.     แต่ไม่ใช่เห็นผิดเพราะเอาความเห็นของตัวเองตัดสินในสิ่งซึ่งตนเองไม่รู้ และก็เข้าใจว่าธรรมที่ได้ยินได้ฟังเป็นไปตามความคิดของตนเอง ต้องศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบ ให้ตรงกับความเป็นจริงด้วย

  วิ.     ก็เป็นผู้ที่เคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

  สุ.     นี่คือความเคารพจริง ๆ คือไม่เปลี่ยนคำที่ได้ทรงแสดงตามความเป็นจริงให้เป็นอย่างอื่น

   

   


  Tag  ความตรง เคารพในธรรม ไม่เข้าใจผิด ไม่เปลี่ยน
  หมายเลข 11667
  2 ก.ค. 2562