ฟังแล้วไม่พิจารณา ก็มีความเข้าใจผิดได้ พอ.4240


  ผู้ถาม     ถ้าหากเราฟังด้วยความต้องการ หรือความเป็นตัวตน ลักษณะนั้นก็คงจะเป็นอกุศล ถ้าเราเข้าใจ ๆ ด้วยความเข้าใจ แล้วก็ฟัง ๆ ๆ แม้การฟังเข้าใจเพียงเล็กน้อย นั่นก็เป็นลักษณะของกุศลที่ทำความเข้าใจขึ้น

  สุ.     เพราะว่าธรรมไม่ได้มีสั้น ๆ เพียงทุกอย่างเป็นธรรม แต่ว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้เลยไม่ว่าขณะนั้นเป็นอะไร ก็มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แต่อาศัยการฟังบ่อย ๆ  จนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นก็จะทำให้เข้าใจถูก มิฉะนั้นแล้วเวลาที่ฟังแล้วก็ไม่พิจารณา ก็มีความเข้าใจผิดในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ แต่ให้ทราบว่าแม้ขณะที่เข้าใจผิดก็เป็นธรรมซึ่งปัญญา สามารถที่จะรู้ได้ เข้าใจถูกได้ ไม่ใช่เรา

   

   

   


  หมายเลข 11665
  วันที่ 2 ก.ค. 2562