คุณทวีศักดิ์ฯ สนทนาธรรมกับอ.สุจินต์ฯ วันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 2562