ยังไม่ตื่น พอ.4235


  สุ.     ชาติก่อนเหมือนฝันไหม มีหรือเปล่าชาติก่อน มี เหมือนฝันไหม ฝันไปต่าง ๆ นานา ที่ได้ทำในแต่ละวัน ชาตินี้จะเหมือนฝันไหมเมื่อถึงชาติหน้า

  ผู้ถาม     คงเหมือนกัน

  สุ.     เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้ายังไม่ตื่น จะไม่เข้าใจความหมายเลยว่าตื่นคือรู้ความจริง ทั้ง ๆ ที่แต่ละชาติก็ผ่านไป ทั้งจิตและเจตสิกก็เกิดดับกลับมาไม่ได้อีกเลย เหมือนสิ่งที่มีในฝันก็ไม่ได้มีจริงเมื่อตื่นขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อชาติก่อนเหมือนฝัน เพราะเวลานี้ใครไปคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วในชาติก่อนได้บ้าง แม้แต่ความฝันก็จำได้บ้าง จำไม่ได้บ้าง เพราะฉะนั้นชาตินี้ก็จะเป็นฝัน เมื่อถึงชาติหน้าต่อไป แต่เราก็สุขทุกข์ในความฝัน ในเรื่องราวต่าง ๆ  ทั้ง ๆ ที่เรื่องราวต่าง ๆ ก็หมดไปทุกขณะเหมือนชาติก่อน เกิดมาสุขทุกข์สนุกสนานเป็นใคร ถ้าอ่านประวัติของพระสาวกทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าแต่ละชาติที่ท่านได้สะสมกุศลอกุศลทั้งหลายจนกว่าจะได้ดับหมดเป็นสมุจเฉท ไม่ได้เป็นเวลาที่เล็กน้อยหรือสั้น ๆ แต่ต้องเป็นขณะที่มีความเข้าใจจริงในสิ่งที่มีจริง ๆ ที่กำลังปรากฏ ถ้าจะกล่าวชื่อในขณะที่มีความเข้าใจเป็นจิตที่ดีหรือเป็นจิตที่ไม่ดี ดี เพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวชื่อในขณะที่กำลังเข้าใจ ขณะนี้ที่แต่ละคนฟังแล้วเข้าใจ มุ่งหมายถึงความเข้าใจ ความเข้าใจดีหรือไม่ดี

  ผู้ถาม     ดี

  สุ.     เป็นกุศลไหม

  ผู้ถาม     เป็นกุศล

  สุ.     เข้าใจเป็นเราหรือว่าเป็นธรรม

  ผู้ฟัง     เป็นธรรม

  สุ.     เพราะฉะนั้นเข้าใจเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา ถูกต้องไหมคะ    ภาษาบาลีก็ใช้คำว่า  “มหากุศล” เพราะเหตุว่าหลากหลาย ถ้าใช้คำว่า “มหา” ก็เป็นไปได้ทั้งทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ระดับต่าง ๆ มีอธิบดี มีฉันทะหรือมีวิริยะก็แล้วแต่ เป็นความละเอียด แต่ว่าให้ทราบ ไม่ใช่ให้จำชื่อ แต่ให้รู้ว่าขณะนี้ที่กำลังฟังเข้าใจเป็นสภาพของจิตที่ดีเป็นกุศล ประกอบด้วยปัญญาเจตสิก 


  หมายเลข 11608
  8 ม.ค. 2562