เพื่อถึงความมั่นคงในสัจจญาณ พอ.4235


    ผู้ถาม   ผมยังมีโมหะมาก ๆ อยู่ ยังไม่ตื่น ยังไม่เบิกบานที่จะฟังขนาดนั้นเลย ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไร

    สุ.     หลายคนจะกล่าวว่าพระอภิธรรมแห้ง ไม่เหมือนเรื่องพระสูตร มีเรื่องบุคคลนั้น บุคคลนี้ และชีวิตในครั้งนั้นก็เต็มไปด้วยเรื่องที่เหมือนในชีวิตของคนในสมัยนี้ แต่วิถีชีวิตคือวิถีจิตก็จะต่าง ๆ กันไป ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ศึกษาพระอภิธรรม ไม่ได้เข้าใจว่าอภิธรรมคือธรรมที่มีจริงที่ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ขณะนี้เองถ้าฟังแล้วเข้าใจ ก็คือรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมแต่ละลักษณะ เพื่อที่จะได้มีความมั่นคงในสัจจญาณที่จะรู้ว่าไม่มีเรา ทั้งหมดเพื่อถึงความจริงที่ว่าไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ถ้าเข้าใจก็คือความไม่ประมาท แต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นชื่อที่จะไปอ้างว่าอยู่ในสูตรนั้นมีความหมายประการใดๆบ้าง แต่ว่าเป็นทุกๆขณะนี้เองที่กุศลจิตเกิด ตรงกันข้ามกับประมาท อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องค่อย ๆ เข้าใจว่าขณะนี้มีสภาพธรรมจริง ๆ และจะต้องค่อย ๆ  เข้าถึงความเป็นธรรม เพราะว่าเรามักจะลืม ฟังไม่เท่าไหร่ก็ลืม เดี๋ยวก็มาเป็นเราที่อยากจะทำอย่างนั้น อยากจะทำอย่างนี้ ลืมว่าธรรมเป็นธรรม ไม่มีใครที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถที่จะอบรมความรู้ถูกความเห็นถูกในลักษณะของสิ่งที่มีจริง ๆ  มิฉะนั้นก็จะเป็นแต่เพียงชื่อกับเรื่องราวเท่านั้นเอง


    หมายเลข 11607
    วันที่ 4 ม.ค. 2562