การจะดับกิเลสได้ต้องเข้าใจธรรมอะไรก่อน พอ.4235


     สุ.   เพราะฉะนั้นการฟังธรรมทั้งหมดจะมากจะน้อยอย่างไรก็เพื่อให้มีความเห็นถูก มีความเข้าใจถูกตั้งแต่ขั้นต้นว่าธรรมเป็นธรรม ใครจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมนั้นไม่ได้ แต่การที่จะรู้ทั่วถึงจนกระทั่งถึงจิตหนึ่งขณะ มีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยและก็เป็นชาติอะไร ต้องอาศัยพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดง แต่ว่าปัญญาของเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราสามารถที่จะเข้าใจธรรมได้ในระดับไหน แม้ว่าจะมีตำราทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถา เราสามารถที่จะเข้าใจทั่วถึงหรือว่าสามารถที่จะฟังแล้วรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรม ให้รู้จริง ๆ ว่าลักษณะของธรรมมีจริง ๆ และเป็นในขณะนี้ แล้วสามารถจะรู้ว่าแม้นามธรรมซึ่งไม่ใช่รูปธรรมก็มีจิตและเจตสิก ไม่ใช่มีแต่จิตอย่างเดียวดูเหมือนว่าเป็นขั้นต้นจริง ๆ  แต่ว่าพื้นฐานขั้นต้นจะนำไปสู่การเข้าใจสภาพที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมดในพระไตรปิฎก เพราะ ว่าพระไตรปิฎกจะทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมทั้งหมดที่มีจริง ๆ  แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดของใคร บุคคลนั้นเองสามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่ได้มีจิตครบถ้วนตามที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎก เพราะเหตุว่าจิตนี่ก็มีหลากหลายมาก แต่ว่าจิตซึ่งทุกคนมี แต่เมื่อยังไม่ใช่พระอริยบุคคลคือมีอกุศลจิตครบ จนกว่าจะถึงความเป็นพระอริยบุคคลเมื่อไหร่ก็ดับอกุศลไปเป็นประเภท ๆ  จนกว่าจะดับหมดถึงความเป็นพระอรหันต์ แต่ต้องมาจากความเข้าใจธรรมว่าธรรมคือขณะนี้ สิ่งที่มีจริง ๆ เป็นธรรมแต่ละอย่าง


    หมายเลข 11606
    4 ม.ค. 2562    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari