พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑[๙ ตอน]

  สนทนาพิเศษ
  เรื่อง พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑ 
  ประเด็น "ไม่มีมหาเถรสมาคมในพระธรรมวินัย"
  [รวม ๙ ตอน]


  หมายเลข 11521
  2 ต.ค. 2561