พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒ [๑๑ ตอน]


  สนทนาพิเศษ
  เรื่อง พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒
  ประเด็น "สำนักปฏิบัติธรรมไม่มีในพระธรรมวินัย"
  [รวม ๑๑ ตอน]


  หมายเลข 11578
  2 ต.ค. 2561