พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓ [๑๐ ตอน]

พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๓
ประเด็น "พระภิกษุกับการใช้เครื่องมือสื่อสาร"
ที่บ้านคุณทุกษพล-คุณจริยา เจียมวิจิตร
วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
[รวม ๑๐ ตอน]


หัวข้อหมายเลข  11579
ปรับปรุง  5 ต.ค. 2561