พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓ พระภิกษุกับการใช้เครื่องมือสื่อสาร


  พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม
  ครั้งที่ ๓
  ประเด็น "พระภิกษุกับการใช้เครื่องมือสื่อสาร"
  ที่บ้านคุณทุกษพล-คุณจริยา เจียมวิจิตร
  วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
  [รวม ๑๐ ตอน]


  หมายเลข 11579
  21 ก.ย. 2566