พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓ [๑๐ ตอน]


  พระธรรมวินัยกับมหาเถรสมาคม
  ครั้งที่ ๓
  ประเด็น "พระภิกษุกับการใช้เครื่องมือสื่อสาร"
  ที่บ้านคุณทุกษพล-คุณจริยา เจียมวิจิตร
  วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
  [รวม ๑๐ ตอน]


  หมายเลข 11579
  5 ต.ค. 2561