บุคคลที่ไม่ยอมรับว่าเป็นพระอริยบุคคล พอ.4233


  สุ.    ก็ขอความเข้าใจ เพราะเหตุว่าการสนทนาธรรมก็เพื่อที่จะเข้าใจได้ถูกต้อง เมื่อกี้นี้คุณวิจิตรพูดถึงเรื่องในที่นี้มีบุคคลที่ไม่ยอมรับว่าเป็นพระอริยบุคคล หมายความว่ายังไงคะ

  ผู้ถาม     ผมว่ามันน่าจะมี

  สุ.     ทำไมคาดคะเน

  ผู้ถาม     เพราะว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญา

  สุ.     ไม่ได้เลย เดาไม่ได้ สิ่งใดก็ตามไม่ควรที่จะสงสัยแต่ต้องรู้จริง เพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดประโยคซึ่งคนที่ฟังเขาก็เอ๊ะ นี่อะไรกันที่นี่ มีบุคคลที่ไม่ยอมรับว่าเป็นพระอริยบุคคล ก็ควรที่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เรื่องเดา ไม่ใช่เรื่องคิด ไม่ใช่เรื่องสงสัย แต่ต้องเป็นเรื่องที่รู้จริง ๆ  เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโมฆะไปที่ว่าคุณวิจิตรกล่าวอย่างนี้


  Tag  ผู้มีปัญญา พระอริยบุคคล
  หมายเลข 11514
  8 ส.ค. 2561