สังสารวัฏฏ์ เป็นนามธรรม คือ จิต และ เจตสิก

สังสารวัฏฏ์ เป็นนามธรรม คือ จิต และ เจตสิก


หัวข้อหมายเลข  11496
ปรับปรุง  28 มิ.ย. 2561