เหมือนเดิม-ไม่เหมือนเดิม พอ.4231

 สุ.     เพราะฉะนั้นแม้ว่าในขณะนี้ ดูเหมือนว่าเข้าใจเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ นิด ๆ หน่อย ๆ แล้วเหมือนเดิม ๆ ก็คือความเข้าใจนั้นไม่ใช่พ้นไปจากความเข้าใจความจริงของสภาพธรรมที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ คือไม่พ้นจาก ๖ ทาง แต่สิ่งที่ปรากฏแต่ละขณะไม่เหมือนเดิมและก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะต่อไปอะไรจะปรากฏ แต่ว่าปัญญาที่สะสมมาแล้วจากการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ก็จะทำให้ไม่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมใดเกิดขึ้นปรากฏ ปัญญาก็สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมนั้นตามความเป็นจริงได้


หัวข้อหมายเลข  11447
ปรับปรุง  24 พ.ค. 2561