ต้องการกุศล พอ.4231

ผู้ถาม     อยากจะกราบเรียนถามถึงการติดข้องในกุศลว่าในขณะที่มีกุศลเกิด บางครั้งคิดว่าเป็นกุศล แต่พอจากการศึกษาธรรมพิจารณาจริง ๆ ก็เห็นอกุศลชัดเจนในกุศลนั้น ๆ

สุ.     แสดงว่าถ้ายังไม่มีปัญญาที่จะละความเป็นเรา ความยึดถือสภาพธรรม โลภะก็ติดได้ทุกอย่าง แสดงให้เห็นความจริงว่าแม้กุศลก็มีเราที่ต้องการจนกว่าจะละความเป็นเรา


หัวข้อหมายเลข  11452
ปรับปรุง  31 พ.ค. 2561