ความเข้าใจพอหรือยัง พอ.4231


  ผู้ถาม     ในฐานะที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่ในขณะนี้ เราจะดำเนินชีวิตในมรรค ๘ ได้อย่างไรโดยไม่ตึงและไม่หย่อน ไม่ขวาสุดและไม่ซ้ายสุด ให้ดำรงทางสายกลางหรือให้พอดีนั้นอย่างไรคือพอดี

  สุ.     จะเข้าใจหรือจะทำ

  ผู้ถาม     ขอความเข้าใจ

  สุ.     เข้าใจก็คือต้องทราบว่าขณะนี้สภาพธรรมกำลังปรากฏ ถ้าไม่มีความเข้าใจจากขั้นการฟังการพิจารณา การไตร่ตรอง สติสัมปชัญญะจะเกิดรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้ เพราะฉะนั้นความเข้าใจพอหรือยัง เป็นเครื่องที่จะรู้ได้เวลาที่สติเกิด ขณะนั้นแสดงว่ามีการฟังและการเข้าใจที่จะทำให้สติเกิดในขณะนั้นได้ที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่ข้ามไป อย่างแข็งก็มี ขณะนี้ก็ฟัง และก็แข็งก็ปรากฏนิดหนึ่ง ทุกอย่างทีละเล็กทีละน้อยมากเลย เพราะเหตุว่าสภาพธรรมทั้งนามธรรมและรูปธรรมสั้นมากเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แต่ความเป็นเราทำให้จดจ้อง ทำให้ต้องการ ทำให้คิดที่จะทำต่าง ๆ นา ๆ เพราะเหตุว่าปัญญาไม่ถึงความสมบูรณ์ที่จะคลายความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏ เพราะฉะนั้นปัญญาต้องเจริญตามลำดับและก็รู้ว่าหนทางที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นหนทางละอกุศล เป็นไปเพื่อการละ แต่บอกว่าจะทำอย่างไร ขณะนั้นจะละหรือว่าจะทำเพื่อได้อะไร

   


  Tag  ความเข้าใจ ปัญญา
  หมายเลข 11486
  4 มิ.ย. 2561