จะเห็นพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่ พอ.4231

    สุ.     ด้วยเหตุนี้ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จะเห็นพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญาที่สามารถแทงตลอดความจริงของสภาพธรรม ซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม เห็นในพระบริสุทธิคุณ เมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้ว เห็นเลยว่ากว่าสัตว์โลกอื่น ๆ จะรู้ตามได้ ถ้าไม่มีพระมหากรุณาจะมีใครไปให้เขาเกิดปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ และได้เห็นพระมหากรุณา ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ไกล แต่ว่าได้สะสมเหตุที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม ก็มีพระมหากรุณาที่จะเสด็จไปแสดงธรรม เพราะเหตุว่าการที่จะช่วยให้คนอื่นซึ่งอยู่ในความมืด แล้วก็อยู่ในกรงของกิเลสด้วย ไม่ใช่มืดเปล่า ๆ  มืดสนิทเพราะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมและก็ล้อมรอบด้วยกิเลสซึ่งไม่เคยปล่อยออกไปเลยแม้แต่โลภะ คอยเอื้อมมือดึงให้กลับมาสู่กำลังของโลภะ ถ้าประกอบด้วยความเห็นผิดกว่าจะปล่อยความเห็นผิดไปสู่ความเห็นถูก แม้เพียงชั่วขณะหรือว่าจะมากกว่านั้นก็กำลังของโลภะก็จะมีติดตามไปที่จะให้เกิดความเห็นผิดเมื่อไหร่ก็ได้ตราบใดที่ยังไม่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงในหนทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ทรงมีพระมหากรุณาอย่างนั้นทรงแสดงพระธรรมโดยที่ไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นเป็นใคร อยู่ที่ไหน และก็สะสมเหตุปัจจัยมาพอที่สามารถจะช่วยให้เขาพ้นจากความมืดและกรงกิเลสของสังสารวัฏได้ ก็ทรงพระมหากรุณาที่จะทรงแสดงพระธรรมซึ่งเป็นพุทธกิจในแต่ละวัน เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คงจะซาบซึ้งในพระมหากรุณาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็เป็นผู้ที่มั่นคงที่จะรู้ว่ากว่าจะทรงตรัสรู้ความจริง ต้องบำเพ็ญพระบารมีมากกว่าบุคคลอื่น และเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมจนถึงบุคคลในยุคไหน ๆ ก็ตามที่ได้สะสมบุญมาแล้วที่มีโอกาสที่จะได้ฟังและก็สะสมความเห็นถูกต่อไป

     

     


    หมายเลข 11451
    ปรับปรุง 30 พ.ค. 2561