ศีลที่พระอริยะใคร่ พอ.4231


  สุ.   เมื่อวานนี้ก็มีข้อความในพระสูตรที่กล่าวถึงผู้ที่ทุศีลกับผู้ที่ไม่ทุศีล และก็ศีลที่พระอริยะใคร่ต้องต่างกับศีลอื่น เพราะเหตุว่าศีลที่พระอริยะใคร่คือศีลซึ่งไม่กลับไปล่วงศีล เป็นศีลที่มั่นคง แต่ที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าปัญญารู้ความจริงจนถึงปัญญาที่สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระอริยบุคคล พ้นจากภาวะของความเป็นปุถุชน เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเจตนาที่จะกระทำทุจริตทางกาย วาจาที่จะล่วงเป็นศีล ๕ ได้เลย

   


  Tag  ศีลที่พระอริยะใคร่
  หมายเลข 11444
  23 พ.ค. 2561


  หัวข้อแนะนำ

  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari