ด้วยความเป็นตัวตนปัญญาจะเจริญไม่ได้เลย พอ.4231


    สุ.     แต่ถ้ามีเรากำลังจงใจ กำลังต้องการที่จะให้รู้เฉพาะตรงนี้ ทั้ง ๆ ที่สภาพธรรมอื่นก็เกิดดับ แต่ด้วยความเป็นตัวตนก็ทำให้ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมอื่น ๆ ซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นปัญญาจะเจริญไม่ได้เลย


    หมายเลข 11419
    11 พ.ค. 2561