ปัญญาที่อบรมเจริญขึ้น พอ.4231


    สุ.     ไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวตนที่ฟังแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้ผิดปกติ แต่ว่าเป็นการที่รู้ว่าสติสัมปชัญญะเกิดกำลังรู้อะไรตามปกติ เพราะฉะนั้นเวลาที่มีการรู้ทั่ว ที่กล่าวว่าเมื่อเห็น สติสัมปชัญญะก็รู้ และก็แม้ว่าสภาพธรรมอื่นเกิดต่อเป็นอย่างไร สติสัมปชัญญะก็รู้ต่อได้เพราะเหตุว่าไม่มีตัวเราที่จะไปพยายามให้รู้เฉพาะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏ นี่คือปัญญาที่อบรมเจริญขึ้น


    หมายเลข 11420
    11 พ.ค. 2561