ตื่นเถิดชาวพุทธ

ถึงเวลาหรือยังที่ชาวพุทธจะตื่นขึ้นศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจ และร่วมกัน

รักษาพระศาสนา โดยกล้าแสดงในสิ่งที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย


หัวข้อหมายเลข  10954
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560