พระธรรมวินัย ๐๑๑


    พระธรรมวินัย ๐๑๑ : ไม่อนุโมทนากับภิกษุผู้ทุศีล


    หมายเลข 10632
    1 ก.ย. 2559