พระธรรมวินัย ๐๑๕


    พระธรรมวินัย ๐๑๕ : เข้ารีตเดียรถีย์ ขาดจากความเป็นภิกษุ


    หมายเลข 10636
    1 ก.ย. 2559