ความเห็นผิดหลายระดับ

ความเห็นผิด มีทั้งที่ยังไม่ถึงระดับทำอกุศลกรรม และที่ทำให้กระทำ

อกุศลกรรม ส่วนความเห็นผิดที่ร้ายแรง ก็คือ ความเห็นผิดที่ค้านกับ

ความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง แล้วชักชวนให้ผู้อื่น

เข้าใจผิดและประพฤติผิดตามๆกัน