พอเพียงได้อย่างไร

ไม่พอเพียงคือความติดข้องต้องการที่มากขึ้น เช่น ความต้องการจะรู้ธรรมมากๆ

ส่วนปัญญาที่เข้าใจถูกต้องตามพระธรรมเท่านั้น จึงจะทำให้พอเพียงได้จริง