ความหลากหลายของความรู้สึก

ความรู้สึกคือเวทนาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะ และความรู้สึกก็มีความหลาก

หลายมากมายในแต่ละขณะจิต