เมื่อไม่รู้ก็ควรจะรู้

เมื่อไม่สามารถจะรู้ความจริงด้วยตนเองได้ ก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมจากการ

ตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในธรรม

ที่มีขณะนี้