เพลงของ มศพ. [พระเชตวันยามฝนพรำ]

เพลง พระเชตวันยามฝนพรำ


ประพันธ์โดย
ผศ. อรรณพ หอมจันทร์
สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๑

ดนตรี และ ขับร้องโดย
คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช
สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๘๓๓