ควรรู้ตัวเองตามความเป็นจริง
 
Noparat
วันที่  21 ส.ค. 2551
หมายเลข  9636
อ่าน  802

ขอกราบบูชาคุณพระรัตนตรัย

 

  การรู้ความจริงของตัวเองนั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เป็นการเตือนสติให้อบรมเจริญปัญญา เพื่อรู้ชัดว่าขณะใดเป็นกุศล และขณะใดเป็นอกุศล  เราต้องตรงต่อตัวเองจริงๆ และควรรู้ว่ากุศลย่อมเกิดขึ้นน้อยกว่าอกุศล 

 

  


  ความคิดเห็น 1  
 
อิน
วันที่ 21 ส.ค. 2551

ประโยชน์ของการยอมรับความจริง

คือ

เมื่อโศกเศร้า...ย่อมโศกเศร้าไม่นาน

เมื่อเพลิดเพลินอยู่...ย่อมรู้ว่าความเพลิดเพลินนั้น อยู่ไม่นานเช่นกัน

เมื่อใดเกิดความเข้าใจผิด...ย่อมเป็นผู้ควรแก่คำตักเตือนของกัลยาณมิตร

เมื่อรู้ตามความจริงว่ายังเป็นปุถุชน ไม่ใช่บัณฑิต อกุศลจิตเกิดบ่อย เกิดง่าย

ย่อมเตือนตนให้ระวังอกุศลจิตของตนไว้ และไม่ไปก้าวก่ายอกุศลจิตของผู้อื่น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 ส.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น

  พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษานั้น เป็นเครื่องเตือนสำหรับพุทธบริษัททุกกาลสมัย   ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรม  ไม่ได้ฟังพระธรรม  การที่จะเป็นผู้มีความเข้าใจถูก เห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  อกุศลจิตเกิดก็ไม่รู้ว่าเป็นอกุศล   กุศลจิตเกิด ก็ไม่รู้ว่าเป็นกุศล   เพราะฉะนั้นจึงต้องเริ่มด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่า  พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้น เป็นความจริงทุกประการ   กุศลจิต  อกุศลจิต   ก็เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เกิดขึ้นจริงตามการสั่งสมมาของแต่ละบุคคล  ความเข้าใจที่ถูกต้องนี้เองจะเป็นเครื่องชำระล้างหรือขัดเกลาอกุศล   ข้ดเกลาความเห็นผิด   ข้ดเกลาความไม่รู้ให้ออกไปจากจิตใจ     ในแต่ละวัน  ควรที่จะเป็นโอกาสของการอบรมเจริญปัญญา   เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรม ดีกว่าที่จะอยู่ไปวันๆ  โดยที่ไม่ได้อบรมเจริญปัญญา ถ้าหากว่าชีวิตดำเนินไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้อบรมเจริญปัญญา   เมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงก็จะจากโลกนี้ไปด้วยความหลง ด้วยความมัวเมา เต็มไปด้วยอกุศลนานาประการจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดน่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง ครับ   ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...
 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ส.ค. 2551

ต้องอบรมปัญญาจนกว่าจะรู้ว่า  จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ  จิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิต

ปราศจากราคะ  จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ จิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ

จิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ ฯลฯ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
suwit02
วันที่ 21 ส.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
choonj
วันที่ 22 ส.ค. 2551

เห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต และเห็นธรรมในธรรม ทุกวัน ครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 22 ส.ค. 2551

การอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้ว่าขณะใดจิตเป็นกุศลจิต  ขณะใดจิตเป็นอกุศลจิตเป็นสิ่ง

สำคัญมากที่ควรพิจารณาให้เข้าใจ  เราสั่งสมกิเลสมามากมายในอดีตนับภพชาติไม่ได้

เป็นเหตุให้ในชีวิตปัจจุบันอกุศลจิตเกิดมากเกือบทั้งวัน  กุศลจิตเกิดยากมาก เราต้อง

ตรงต่อตัวเองจริงๆ ที่จะรู้ตามความเป็นจริง เป็นผู้ไม่ประมาทที่จะอบรมเจริญปัญญาเพื่อ

ค่อยๆ ขัดเกลากิเลสในแต่ละวัน  ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 22 ส.ค. 2551

อนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
pornpaon
วันที่ 22 ส.ค. 2551

รู้จักตัวเองตามความเป็นจริง

...เตือนสติ...

 ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
K
K
วันที่ 22 ส.ค. 2551

สำหรับปุถุชน...

กุศลย่อมเกิดน้อยกว่าอกุศลเป็นปกติ

แม้แต่ในวันทีรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจเป็นที่สุด

 ขออนุโมนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
ajarnkruo
วันที่ 22 ส.ค. 2551

ถ้าไม่รู้จักตัวเอง ไม่ตรงต่อตัวเอง ไม่ตรงต่อความจริงอกุศลก็จะทำให้คิดเข้าข้างตัวเอง ทำให้เป็นไปด้วยอคติครับ...ขออนุโมทนาครับ...

 
  ความคิดเห็น 11  
 
opanayigo
วันที่ 22 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ _/_

 
  ความคิดเห็น 12  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 ส.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขณะใดรู้ตัวเองตามความเป็นจริง ขณะใดไม่รู้ตัวเองตามความเป็นจริงขณะที่รู้ตัวเองตามความเป็นจริงคือขณะที่ปัญญาเกิด เราก็อาจกล่าวว่ามีอกุศลมาก แต่ขณะไหนเป็นอกุศล ขณะไหนไม่ใช่อกุศล ดังนั้นจึงต้องเป็นปัญญาที่รู้ทันสภาพธรรมในขณะที่สภาพธรรมนั้นเกิดจริงๆ ที่เป็นสติปัฏฐานจึงเข้าใจถูกว่า ขณะนั้นเป็นอกุศล ขณะนั้นเป็นกุศล จึงเป็นเรื่องของปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่การคิดนึกถึงสภาพธรรมที่ดับไปแล้วครับ

เมื่อปัญญาเกิด รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรม

ขณะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ตรง รู้ตัวเองตามความเป็นจริงเพราะรู้ตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมในขณะนั้นว่าเป็นธรรมและเป็นกุศลหรืออกุศลในขณะนั้นอย่างถูกต้อง

ขออนุโมทนาครับอุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 13  
 
ปริศนา
วันที่ 23 ส.ค. 2551


พระธรรมสอนให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงการรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงคือ รู้ว่าที่เรียกว่า"ตัวเอง"คือ จิต เจตสิก รูป...ขันธ์ ๕และถ้าไม่เป็นผู้ตรงต่อตนเอง ด้วยปัญญาจะไม่มีทางรู้จัก อกุศล และกุศล ได้เลยเมื่อไม่รู้จัก ก็ไม่เห็นโทษเมื่อไม่เห็นโทษ ก็ละไม่ได้แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการอบรมปัญญา เป็นจิรกาลภาวนา.......................อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
prakaimuk.k
วันที่ 25 ส.ค. 2551
  ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ