ตัวอย่างโลภมูลจิต
 
b_bhuss
วันที่  21 ส.ค. 2551
หมายเลข  9634
อ่าน  957
เพิ่งเริ่มศึกษาพระอภิธรรมปริเฉทที่ 1 ค่ะ อยากได้ตัวอย่างของโลภมูลจิตทั้ง 8 ดวงโทสมูลจิต 2 ดวง และ โมหมูลจิต 2 ดวงค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 22 ส.ค. 2551

ควรทราบว่าตัวอย่างจริงๆ ของอกุศลจิตเกิดขึ้นที่ใจ  และในชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องตำรา คือ ขณะใดจิตไม่เป็นไปในทาน ศีล ภาวนาขณะนั้น ชวนวิถี เป็นโลภมูลจิต หรือโทสะ  หรือโมหะ   อย่างใดอย่างหนึ่ง อนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ก็เพราะมีจริงๆ อย่างนั้น  แต่เราไม่รู้และสำคัญผิดว่า เป็นเรา เป็นคนอื่น แต่จริงๆ คือ จิตและเจตสิกเกิดขึ้นทำกิจเท่านั้น  และใน อภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา ท่านมีแสดงไว้ ขอยกข้อความบางตอนมาดังนี้

อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา - หน้าที่ 29  จริงอยู่  เมื่อใด  บุคคลทำมิจฉาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้า  โดยนัยเป็นต้นว่า  โทษในกามทั้งหลายไม่มี  ดังนี้ ร่าเริงยินดี  บริโภคกามก็ดีเชื่อถือมงคลมีทิฏฐมงคลเป็นต้น  โดยเป็นสาระก็ดี  ด้วยจิตที่กล้าเองตามสภาพอย่างเดียว ไม่มีใครช่วยกระตุ้น  เมื่อนั้น  อกุศลจิตดวงที่ ๑ย่อมบังเกิดขึ้น ฯ  อนึ่ง  เมื่อใด  (บุคคลทำมิจฉาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้าโดยนัยเป็นต้นว่า โทษในกามทั้งหลายไม่มี ดังนี้  ร่าเริงยินดี  บริโภคกามก็ดี   เชื่อถือทิฏฐมงคลเป็นต้นโดยเป็นสาระก็ดี)  ด้วยจิตที่อ่อนมีผู้ช่วยกระตุ้น   เมื่อนั้น  อกุศลจิตดวงที่ ๒  ย่อมเกิดขึ้น ฯ  แต่ว่าเมื่อใด  บุคคลไม่ทำมิจฉาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้า  ร่าเริงยินดีอย่างเดียวย่อมเสพเมถุนบ้าง  คิดอยากได้สมบัติของคนอื่นบ้าง   ย่อมลักทรัพย์ของคนอื่นบ้าง  ด้วยจิตกล้าเองตามสภาพอย่างเดียว  ไม่มีใครช่วยกระตุ้น  เมื่อนั้นอกุศลจิตดวงที่ ๓ ย่อมเกิดขึ้น ฯ ....

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 22 ส.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 22 ส.ค. 2551

 อนุโมทนาคะ
Animations - flowerAnimations - flowerAnimations - flowerAnimations - flowerAnimations - flowerAnimations - flowerAnimations - flower Animations - flower Animations - flower Animations - flower Animations - flower Animations - flower

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 22 ส.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pornpaon
วันที่ 22 ส.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 ส.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย  ขณะนี้เองครับ ขณะที่โลภะเกิด  ขณะนั้นไม่ได้นึกเลยว่าเป็นโลภะ   ที่ไม่ประกอบด้วย

ความเห็นผิด เป็นอสังขาริก เป็นดวงที่ 3 เป็นต้น  แต่ขณะนั้นโลภะเกิดแล้ว  ดังนั้นการ

ศึกษาธรรม แม้อภิธรรมก็เพื่อเข้าใจความจริงของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นว่าเป็นธรรมไม่ใช่

เรา แต่พระพุทธองค์ทรงแสดงความละเอียดของสภาพธรรมว่า  จิตที่เป็นโลภะ โทสะ

โมหะมีประการต่างๆ  เพื่อให้เห็นความเป็นจริงของสภาพธรรมและให้เห็นว่าเป็นอนัตตา

ไม่มีสัตว์ บุคคลเลยที่ชอบ โกรธ หลง มีความเห็นผิด ไม่มีความเห็นผิด  มีแต่ธรรมเท่า-

นั้นครับ ศึกษาเพื่อเข้าใจความจริงขณะนี้ ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ขออนุโมทนา อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ส.ค. 2551

โลภมูลจิตบางครั้งก็เกิดร่วมด้วยกับโสมนัสก็มี  เกิดร่วมด้วยกับทิฏฐิก็มี หรือเกิดร่วมกับ

อุเบกขาก็มี เช่น  เราชอบร้องเพลง  ขณะนั้นก็มีความยินดีมากในการร้องเพลง  แต่บาง

ครั้งเพลงไม่เพราะ   เราก็เฉยๆ หรือบางครั้งฟังเพลงมากๆ ก็เบื่อ  ก็เป็นความไม่ชอบ

เป็นโทสะอีก  แต่โมหมูลจิต คือ ความไม่รู้ ความหลง  เช่น นั่งเหม่อลอย ขณะนั้นไม่มี

ความพอใจ  ไม่มีโลภะ ไม่มีโทสะ เกิดร่วมด้วยค่ะ  ฯลฯ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ