เกสีสูตร...ว่าด้วยเรื่องนายเกสีผู้ฝึกม้า (วันเสาร์ที่ ๙ ส.ค.๕๑)
 
namarupa
namarupa
วันที่  10 ส.ค. 2551
หมายเลข  9523
อ่าน  1,046

    พระผู้มีพระภาคตรัสถามเกสี สารถีผู้ฝึกม้าว่า ท่านฝึกหัดม้าที่ควรฝึกอย่างไร ? สารถีผู้ฝึกม้าชื่อเกสี กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ฝึกหัดม้าที่ควรฝึกด้วย วิธีละม่อมบ้าง รุนแรงบ้าง ทั้งละม่อมและรุนแรงบ้าง

     พระผู้มีพระภาคตรัสถามเกสี สารถีผู้ฝึกม้าอีกว่า  ดูก่อนเกสี ถ้าม้าที่ควรฝึกของท่านไม่เข้าถึงการฝึกหัดด้วยวิธีละม่อมบ้าง รุนแรงบ้าง ทั้งละม่อมและรุนแรงบ้าง  ท่านจะทำอย่างไรกะมัน?

       เกสี กราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ถ้าม้าที่ควรฝึกของพระองค์ ไม่เข้าถึงการฝึกหัดด้วยวิธีละม่อมบ้าง  ด้วยวิธีรุนแรงบ้าง  ด้วยวิธีทั้งละม่อมและรุนแรง   ก็ฆ่ามันเสียเลย...

      แล้วเกสีก็กราบทูลถามกลับพระผู้มีพระภาคว่า..ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสารถีฝึกบุรุษชั้นเยี่ยม  ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างไร?

       พระฯ ดูก่อนเกสี เราแล ย่อมฝึกบุรุษด้วยวิธีละม่อมบ้าง รุนแรงบ้าง ทั้งละม่อม และรุนแรงบ้าง 

คำถามคือ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในคำตอบของพระผู้มีพระภาคเจ้า?

      ดิฉันคิดว่าพระสูตรนี้เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ    เป็นชีวิตประจำวันของพวกเราทุก ๆ คน ที่ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดี ๆ    เพราะตราบใดที่เรายังไม่มีปัญญาที่สามารถจะเข้าใจในสภาพธรรมที่กำลังเกิดขึ้นปรากฏอยู่ตลอดเวลา แต่เราก็ยังไม่รู้  ไม่เข้าใจสักที เท่าที่ฟัง ๆ กันมา เหมือนกับจะรู้แล้ว เข้าใจแล้ว แต่จริง ๆ  ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี เพราะอะไร?  เพราะพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้ง ยากที่จะเข้าใจและประจักษ์ ยากเสียจนพระผู้มีพระภาคเกือบจะไม่ทรงแสดงให้แก่ชาวโลกได้ยินได้ฟัง

       พระสูตรนี้หลังจากที่ได้ฟังแล้ว ทำให้ดิฉันต้องคิดหนักว่า  เราได้ฝึกเพื่อให้มีความเห็นถูกพอแล้วหรือยัง หรือเรายังปล่อยปละละเลย...เหมือนในทุก ๆ วัน?  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 11 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาท่านผู้ตั้งกระทู้ครับ

ท่านคงลืมไปแล้วว่า

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

ท่านส่งหนังสือปรมัตถธรรมสังเขป

ที่ผมกำลังอ่านอยู่ทุกวันนี้

มาให้ผมทางไปรษณีย์

ขออนุโมทนาย้อนหลังครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ส.ค. 2551

                                ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

   พระพุทธองค์เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ฝึกด้วยพระธรรม โดยนัยต่างๆตามการสะสม

และอัธยาศัยของสัตว์โลก ผู้ไม่มีอุปนิสัยพระพุทธเจ้าทรงเว้น ไม่กล่าวสอน เป็นการฆ่า

ในธรรมวินัยนี้

    เมื่อเข้าใจพระธรรมจึง ไม่มีตัวตนที่ฝึก ไม่มีตัวตนที่ปล่อยปละละเลย แต่เป็นหน้าที่

ของธรรม ขณะที่เข้าใจพระธรรม ขณะนั้นก็ฝึกแล้ว ฝึกทีละเล็กละน้อย จนเป็นปัจจัยให้

สติและปัญญาเกิดรู้ความจริงของสภาพธรรมที่มีในขณะนี้    ขณะที่ไม่เข้าใจ ทำอย่าง

ไรได้เพราะเป็นหน้าที่ของธรรมทั้งนั้น การศึกษาธรรมจึงเป็นเรื่องเบา ไม่ได้หมายความ

ว่า เบาเพราะไม่ทำอะไร แต่รู้ว่าเป็นหน้าที่ของธรรม เพียงแต่อบรมเหตุไป  โดยไม่หวัง เพราะธรรมทำหน้าที่เอง เบาเพราะไม่หวัง อยากได้ผล ขออนุโมทนาครับ

                               อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ajarnkruo
วันที่ 11 ส.ค. 2551

การฝึกในพระวินัยของพระอริยเจ้า คือ การฝึกเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้   ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน    และอบรมเจริญกุศลบารมีทุกประการครับเพราะก่อนหน้านี้   ก็มีความจริงปรากฏ  แต่ไม่ฉลาดที่จะรู้ตามเป็นจริง  ต่อเมื่อได้ศึกษาจนเริ่มเข้าใจ  ปัญญาที่เกิดขึ้นจะไม่ปล่อยให้ไม่รู้ต่อไป และก็จะไม่ปล่อยให้กลับไปไม่รู้เหมือนเดิม   ถ้ารู้แล้ว...ไม่มีใครจะอยากกลับไปมีอกุศลด้วยความไม่รู้อีก    แต่เพราะยังรู้ไม่แล้ว..ยังมีกิเลสอยู่ ก็ต้องมีเหตุให้ไม่รู้เกิดได้อีก ๆ ครับ ซึ่งก็เป็นธรรมดาของผู้ที่มีปกติประมาท แต่ก็ไม่ควรลืมว่าเป็นธรรมะครับ เพราะแม้จะรู้ว่ายาก และทนเหลือเกินต่อการพิสูจน์   แต่ก็ไม่เกินวิสัยของปัญญาที่กำลังสะสมความรู้ขึ้นอย่างช้าๆ จนกว่าเหตุจะสมควรแก่ผล และถึงที่สุดคือการดับกิเลสทั้งหมดเป็นสมุจเฉทครับ

...ขออนุโมทนาครับ...  

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ส.ค. 2551
  
  พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง  เป็นเครื่องฝึกที่ดี เพราะทำให้ผู้ที่ได้รับการฝึก(ซึ่งต้องเป็นบุคคลผู้ควรแก่การฝึกเท่านั้น) มีความเข้าใจถูก    เห็นถูกในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดง ตามความเป็นจริง     ...ขออนุโมทนาครับ...  ..
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ส.ค. 2551

บัณฑิตเป็นผู้ฝึกตน ฝึกชนะอกุศลด้วยกุศล 

เป็นผู้หลงลืมสติก็ให้มีสติ เช่น ตั้งใจฟังธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 ส.ค. 2551

พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง  เป็นเครื่องฝึกที่ดี เพราะทำให้ผู้ที่ได้รับการฝึก(ซึ่งต้องเป็นบุคคลผู้ควรแก่การฝึกเท่านั้น) มีความเข้าใจถูก    เห็นถูกในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดง ตามความเป็นจริง     ...ขออนุโมทนาครับ...  ..

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
prakaimuk.k
วันที่ 12 ส.ค. 2551

  พระธรรมวินัยเป็นเครื่องฝีกที่ดี  เมื่อมีความเห็นถูกเข้าใจถูก ได้รับประโยชน์จากรส

พระธรรม ย่อมเห็นคุณค่าของการฝึก  เป็นปัจจัยให้หมั่นเพียรฝึกอย่างสม่ำเสมอต่อไป 

  ขออนุโมทนาค่ะ....

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปริศนา
วันที่ 13 ส.ค. 2551


ความเห็นถูกการเงี่ยโสตลงสดับเจริญกุศลทุกประการโดยเฉพาะสติปัฏฐานจิรกาลภาวนา

อนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pornpaon
วันที่ 15 ส.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ