เจตนาเป็นศีล
 
เก็บมาถาม
วันที่  16 มี.ค. 2551
หมายเลข  7925
อ่าน  497
เจตนาเป็นศีลหมายความว่าอย่างไร

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 16 มี.ค. 2551

ขอเชิญคำอธิบายในอรรถกถาครับ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ - หน้าที่ 587

บทว่า   เจตนา สีลํ-เจตนาเป็นศีล   ความว่า   เจตนาของผู้เว้นจากปาณาติบาตเป็นต้น หรือของผู้บำเพ็ญวัตรปฏิบัติ. บทว่า  เจตสิกํ สีลํ-เจตสิกเป็นศีล   ความว่า   การเว้นของผู้เว้นจากปาณาติบาตเป็นต้น. อีกอย่างหนึ่ง เจตนาชื่อว่าเป็นศีล  ได้แก่ เจตนาในกรรมบถ ๗ ของผู้เว้นจากปาณาติบาตเป็นต้น.   เจตสิกชื่อว่าเป็นศีล ได้แก่  ธรรม คือ อนภิชฌาอัพยาบาทและสัมมาทิฏฐิที่ ท่านกล่าวไว้ โดยนัยมีอาทิว่า  อภิชฺฌํ  โลเก  ปหาย  วิคตาภิชฺเฌนเจตสา   วิหรติ ภิกษุละอภิชฌาในโลก  มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู่. 

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ