จิตใจผ่องใส
 
เก็บมาถาม
วันที่  16 มี.ค. 2551
หมายเลข  7926
อ่าน  614
จิตใจผ่องใสเป็นอย่างไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 17 มี.ค. 2551
จิตผ่องใสคือจิตที่ไม่มีกิเลสเกิดร่วมด้วย  ส่วนมากท่านหมายถึงกุศลจิตขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นขณะนั้นผ่องใส เพราะไม่มีเครื่องเศร้าหมอง
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ