รู้ได้ทางใจ
 
เก็บมาถาม
วันที่  16 มี.ค. 2551
หมายเลข  7927
อ่าน  642
รู้ได้ทางใจคืออะไร

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 17 มี.ค. 2551

คำว่า   รู้ได้ทางใจ   ภาษาทางธรรมะ หมายถึง   รู้ทางทวารอื่นไม่ได้ คือ ตาเห็นไม่ได้
 
ทางทวาร  หู  จมูก  ลิ้น  กาย   รู้ไม่ได้  เช่น  ธาตุน้ำ ปสาทรูป  สขุมรูป  และนามธรรมทั้งหลาย รู้ได้ทางใจ คือ ต้องอาศัยวิถีจิตทางมโนทวาร จึงจะรู้ได้

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ