ศีลข้อมุสา
 
oom
oom
วันที่  13 มี.ค. 2551
หมายเลข  7871
อ่าน  5,616
การผิดศีลข้อมุสา ต้องประกอบด้วยเหตุใดบ้าง จึงจะเรียกว่า ผิดศีล

  ความคิดเห็น 1  
 
ajarnkruo
วันที่ 13 มี.ค. 2551
ความคิดเห็นที่ 1  โดย : ม.ศ.พ.      
 

 มุสาวาท คือ  คำพูดที่ไม่จริง  เป็นเท็จ  เจตนาหลอกลวงให้ผู้อื่นรู้ในคำไม่จริง

  พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้า 192

มุสาวาทนั้น  มีองค์  ๔  คือ

๑.  อตถํ  วตฺถุ  เรื่องไม่แท้ ๒.  วิสํวาทนจิตฺตํ จิตคิดจะพูดให้คลาดเคลื่อน ๓.  ตชฺโช  วายาโม   ความพยายามเกิดจากจิตคิดจะพูดให้คลาดเคลื่อนนั้น ๔.  ปรสฺส  ตทตฺถวิชานนํ  คนอื่นรู้เรื่องนั้น.

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ ---> มุสาวาท มุสาวาท ศีลข้อมุสาวาทา 

เหตุที่ทำให้เกิดมุสาวาทนั้น มาจากอกุศลเป็นเหตุครับ

 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 มี.ค. 2551

สำหรับพระภิกษุถ้าพูดมุสา เช่น  อวดคุณวิเศษที่ตนไม่มี แล้วบอกว่ามีอาบัติปาราชิกค่ะเป็นโทษหนัก  ขาดจากความเป็นพระภิกษุ  ตัวอย่างจากพระไตรปิฏกค่ะ

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 463

  ภิกษุรู้อยู่   กล่าวเท็จว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าปฐมฌานได้แล้ว  ด้วยอาการ

๗ อย่าง  คือ  ๑. เบื้องต้นเธอรู้ว่า  จักกล่าวเท็จ  ๒ . กำลังกล่าว  ก็รู้ว่ากล่าวเท็จ  ๓.  ครั้นกล่าวแล้ว  ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว  ๔.  อำพรางความเห็น  ๕.  อำพรางความถูกใจ  ๖.  อำพรางความชอบใจ ๗.  อำพรางความจริง   ต้องอาบัติปาราชิก.

 
  ความคิดเห็น 3  
 
oom
oom
วันที่ 3 เม.ย. 2551

ถ้าเราต้องพูด  เพื่อถนอมน้ำใจคนอื่น   และเพื่อรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ โดยไม่พูดความจริงทั้งหมด แต่พูดหลีกเลี่ยง ไม่บอกตรงๆ ถือว่าผิดศีลหรือไม่

 
  ความคิดเห็น 6  
 
oom
oom
วันที่ 8 เม.ย. 2551

อนุโลมมุสา คือ การไม่แสดงเรื่องเท็จทั้ง ๗ อย่าง แต่พูดเรื่องไม่จริงซึ่งไม่มีเจตนาจะกล่าวเท็จ แต่เจตนาจะให้เขาเจ็บใจหรือแตกร้าวกัน เป็นต้น เรียกว่า อนุโลมมุสา เช่น
   -พูดเสียดแทง กระทบกระแทก แดกดัน

   -พูดประชด ยกให้เกินความจริง

   -พูดด่ากดให้ต่ำกว่าความเป็นจริง

   -พูดสับปลับ ด้วยความคะนองวาจา แต่ไม่ตั้งใจให้เข้าใจผิด

   -พูดคำหยาบ คำต่ำทราม ไม่จัดเป็นมุสาวาทแต่ศีลด่างพร้อย

คนที่พูดแบบนี้จะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้าง

 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 8 เม.ย. 2551

ถ้าพูดให้เขาแตกแยกกันเป็นการพูดส่อเสียด  ถึงจะไม่เป็นมุสา  แต่ก็เป็น

อกุศลกรรมบถ  วจีทุจริตมี 4 คือพูดเท็จ  พูดคำหยาบ  พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ  ถ้า

การพูดไม่เป็นไปในเรื่องของธรรมะ  การพูดนั้นก็เป็นเพ้อเจ้อค่ะ  ถ้าล่วงอกุศลกรรมบถ

10  ก็เป็นเหตุให้ไปอบายภูมิค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
oom
oom
วันที่ 9 เม.ย. 2551

คนที่พูดจาประจบเก่งๆ เพื่อให้คนชอบ แบบนี้ต้องตกอบายภูมิหรือไม่

 
  ความคิดเห็น 9  
 
study
วันที่ 9 เม.ย. 2551

คนที่พูดจาประจบเก่งๆ เพื่อให้คนชอบ  ถ้าเป็นอกุศลกรรมบถนำเกิดในอบายได้

ถ้าไม่เป็นอกุศลกรรมบถ ไม่นำเกิดในอบายครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ